❖ Lĩnh vực hoạt động

Chùa Khánh Ngọc hoạt động ở lĩnh vực Giáo dục

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua transyhoang1988@gmail.com. Chùa Khánh Ngọc sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ------------ - Chuyên Hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ
A Di Đà Phật
Pháp môn niệm phật

Bài viết về Chùa Khánh Ngọc

Chùa Khánh Ngọc
_((()))_ CƯƠNG LĨNH TU HỌC PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ _((()))_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT... >
_()_ https://www.youtube.com/watch… _()_
***** TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG *****
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((1))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((2))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>

_((3))_ http://thuvienhoasen.org/a15651/kinh-thap-thien-nghiep-dao _(())_

_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_

_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((4))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((5))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((6))_ https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_((7))_https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_((8))_https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_ KÍNH MỜI TẤT CẢ QUÍ LIÊN HỮU CÙNG NHẤN VÀO _(())_ CHỮ MÀU XANH _(())_ ĐỂ LẮNG NGHE A DI ĐÀ PHẬT. Trong KINH A DI ĐÀ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói là "KHÔNG THỂ DÙNG MỘT CHÚT THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN MÀ ĐƯỢC SINH VỀ NƯỚC KIA", vì ở THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC là CÕI MÀ các bậc THƯỢNG THIỆN NHÂN CÙNG TỤ HỘI MỘT NƠI. See More
Chùa Khánh Ngọc
Chùa Khánh Ngọc
Chùa Khánh Ngọc