❖ Lĩnh vực hoạt động

LuxSp ce hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Level 12, Creative Building, 1 Luong Yên Street, Hai Ba Trung district

❖ Website

Website chính thức: http://www.luxsp-ce.com

❖ Email

Liên hệ qua ceo@luxsp-ce.com. LuxSp ce sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Lux Space là Công Ty Thiết Kế Thi Công Nội Thất Cao Cấp Với kinh nghiệm của đội ngũ KTS trong và ngoài nước, chúng tôi cam kết mang đến khách hàng sự hài lòng tuyệt đối và vượt mong đợi.
Thiết Kế Thi Công Nội Thâ Cao Cấp

Bài viết về LuxSp ce

LuxSp ce
🏤 𝐊𝐡𝐢 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐡ủ 𝐥à 𝟏 𝐏𝐡ậ𝐭 𝐭ử, 𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜á𝐜𝐡 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐥ạ𝐢 𝐬à𝐧𝐡 𝐧ộ𝐢 𝐭𝐡ấ𝐭 𝐡à𝐧𝐠 𝐡𝐢ệ𝐮, 𝐜ầ𝐧 𝟏 𝐥à𝐧 𝐠𝐢ó 𝐧𝐡ẹ 𝐜ủ𝐚 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥 𝐜𝐡ỉ 𝐯ớ𝐢 𝟐 𝐭ô𝐧𝐠 𝐦à𝐮 đ𝐞𝐧 𝐯à 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠, 𝐤𝐡ó 𝐡ơ𝐧 𝐧ữ𝐚 𝐥à 𝐛à𝐢 𝐭𝐨á𝐧 "𝐂𝐡𝐢 𝐏𝐡í 𝐇ợ𝐩 𝐋ý" ⚜️𝖫𝗎𝗑𝖲𝗉-𝖼𝖾 𝗅𝗎ô𝗇 đặ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗎ố𝗇 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗋𝗂ế𝗍 𝗅ý 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗈𝖺𝗇𝗁 “𝖧à𝗂 𝗅ò𝗇𝗀 𝗏ượ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 đợ𝗂”. Độ𝗂 𝗇𝗀ũ 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼 𝖼ủ𝖺 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝗅𝗎ô𝗇 đư𝖺 𝗋𝖺 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 á𝗇 𝗍ố𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍, 𝗉𝗁ù 𝗁ợ𝗉 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗍ố𝗂 đ𝖺 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 để 𝗆ỗ𝗂 𝖽ự á𝗇 đề𝗎 ghi dấu ấn 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ.
𝖵ớ𝗂 ⋯⋯𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗅ợ𝗂 𝗍𝗁ế 𝗏ượ𝗍 𝗍𝗋ộ𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝖼𝖺𝗆 𝗄ế𝗍 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀.
👉 𝖳ư 𝗏ấ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗅ê𝗇 𝟥𝖣 𝖻ở𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗀𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼, 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í 𝖼𝗁ỉ𝗇𝗁 𝗌ử𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎ố𝗍 𝖽ự á𝗇.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖻ộ 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 đ𝖺 𝖽ạ𝗇𝗀 𝗏à 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉,
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉, ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đượ𝖼 𝖼à𝗂 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆á𝗒 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 đố𝗂 𝗍á𝖼 𝗌ả𝗇 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗆𝖺𝗒 đ𝗈 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗂 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗆𝖺𝗇𝗀 đế𝗇 𝖻ạ𝗇 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗌ắ𝖼 𝗇é𝗍 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝗍ế đế𝗇 𝗍ừ𝗇𝗀 𝗆𝗆 𝗏ớ𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝗉𝗁í 𝖼ự𝖼 𝗍𝗁ấ𝗉.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖽ị𝖼𝗁 𝗏ụ 𝗌𝖺𝗎 𝖻á𝗇 𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 𝗏à 𝟤𝟦/𝟩 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗏ụ 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗍ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đc tư vấn miễn phí công trình của bạn mùa Covid19
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
---------------------------------
𝖢𝗎𝗌𝗍𝗈𝗆𝖾𝗋 : 𝖬𝗋𝗌. 𝖬.𝖣
𝖯𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 : 𝖭𝖰 𝖵𝖨𝖫𝖫𝖠 - 𝖵𝖨𝖭𝖧𝖮𝖬𝖤𝖲 𝖬𝖠𝖱𝖨𝖭𝖠
𝖲: 𝟤𝟨𝟢𝗆𝟤
𝖥𝗎𝗋𝗇𝗂𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾: 𝖢𝖦
𝖫𝗂𝗀𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗍𝗒𝗅𝖾: 𝖡𝖺𝖼𝖼𝖺𝗋𝖺𝗍
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇 𝖿𝖾𝖾: 𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗌: 𝟣𝗑𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖿𝗂𝗍 𝗈𝗎𝗍 𝖼𝗈𝗌𝗍: 𝟪𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖣𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝖻𝗒 : 𝖧𝗈𝖺𝗇𝖹 - 𝖭𝗈𝗋𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗆.
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 𝟪𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多
LuxSp ce
🏤 𝟏 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐦à 𝐋𝐮𝐱𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐜ả𝐦 ơ𝐧 𝐯ì 𝐠𝐢ờ đâ𝐲 𝐚 𝐜𝐡ỉ 𝐦𝐮ố𝐧 𝐯ề 𝐧𝐡à 𝐭𝐡ư 𝐠𝐢ã𝐧 𝐜𝐡ứ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐦𝐮ố𝐧 đ𝐢 đâ𝐮 𝐧ữ𝐚.. 𝐕ớ𝐢 𝐜ă𝐧 𝐡ộ 𝐕𝐈𝐏 𝐯ớ𝐢 𝐠ó𝐜 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐜ự𝐜 đẹ𝐩, 𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐮ố𝐧 𝐬ự 𝐩𝐡𝐚 𝐭𝐫ộ𝐧 𝐭ươ𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐧 𝐠𝐢ữ𝐚 𝐜ổ đ𝐢ệ𝐧 𝐯à 𝐜𝐡ú𝐭 đươ𝐧𝐠 đạ𝐢. 𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐡𝐢ể𝐮 𝐯à đã đư𝐚 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐩𝐡ươ𝐧𝐠 á𝐧 𝐜ù𝐧𝐠 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠, 𝐬ự 𝐭ậ𝐧 𝐭â𝐦 𝐯ớ𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐯à 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭í𝐧𝐡 𝐩𝐡í 𝐩𝐡á𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥à𝐦 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐡à𝐢 𝐥ò𝐧𝐠. ⚜️𝖫𝗎𝗑𝖲𝗉-𝖼𝖾 𝗅𝗎ô𝗇 đặ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗎ố𝗇 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗋𝗂ế𝗍 𝗅ý 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗈𝖺𝗇𝗁 “𝖧à𝗂 𝗅ò𝗇𝗀 𝗏ượ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 đợ𝗂”. ⋯⋯Độ𝗂 𝗇𝗀ũ 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼 𝖼ủ𝖺 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝗅𝗎ô𝗇 đư𝖺 𝗋𝖺 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 á𝗇 𝗍ố𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍, 𝗉𝗁ù 𝗁ợ𝗉 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗍ố𝗂 đ𝖺 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 để 𝗆ỗ𝗂 𝖽ự á𝗇 đề𝗎 ghi dấu ấn 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ.
𝖵ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗅ợ𝗂 𝗍𝗁ế 𝗏ượ𝗍 𝗍𝗋ộ𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝖼𝖺𝗆 𝗄ế𝗍 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀.
👉 𝖳ư 𝗏ấ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗅ê𝗇 𝟥𝖣 𝖻ở𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗀𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼, 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í 𝖼𝗁ỉ𝗇𝗁 𝗌ử𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎ố𝗍 𝖽ự á𝗇.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖻ộ 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 đ𝖺 𝖽ạ𝗇𝗀 𝗏à 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉,
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉, ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đượ𝖼 𝖼à𝗂 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆á𝗒 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 đố𝗂 𝗍á𝖼 𝗌ả𝗇 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗆𝖺𝗒 đ𝗈 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗂 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗆𝖺𝗇𝗀 đế𝗇 𝖻ạ𝗇 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗌ắ𝖼 𝗇é𝗍 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝗍ế đế𝗇 𝗍ừ𝗇𝗀 𝗆𝗆 𝗏ớ𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝗉𝗁í 𝖼ự𝖼 𝗍𝗁ấ𝗉.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖽ị𝖼𝗁 𝗏ụ 𝗌𝖺𝗎 𝖻á𝗇 𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 𝗏à 𝟤𝟦/𝟩 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗏ụ 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗍ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đc tư vấn miễn phí công trình của bạn mùa Covid19
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
---------------------------------
𝖢𝗎𝗌𝗍𝗈𝗆𝖾𝗋 : 𝖬𝗋. Trọng
𝖯𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 : 𝖵𝖨𝖭𝖧𝖮𝖬𝖤𝖲 GDN
𝖲: 18𝟢𝗆𝟤
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇 𝖿𝖾𝖾: 2.5𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗌: 70.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖿𝗂𝗍 𝗈𝗎𝗍 𝖼𝗈𝗌𝗍: 40.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖣𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝖻𝗒 : 𝖧𝗈𝖺𝗇𝖹 - 𝖭𝗈𝗋𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗆.
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 𝟪𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多
LuxSp ce
Luxury Villa Biệt thự sang trọng với bộ sưu tập nội thất hàng hiệu đẳng cấp ⚜️𝖫𝗎𝗑𝖲𝗉-𝖼𝖾 𝗅𝗎ô𝗇 đặ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗎ố𝗇 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗋𝗂ế𝗍 𝗅ý 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗈𝖺𝗇𝗁 “𝖧à𝗂 𝗅ò𝗇𝗀 𝗏ượ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 đợ𝗂”. Độ𝗂 𝗇𝗀ũ 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼 𝖼ủ𝖺 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝗅𝗎ô𝗇 đư𝖺 𝗋𝖺 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 á𝗇 𝗍ố𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍, 𝗉𝗁ù 𝗁ợ𝗉 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗍ố𝗂 đ𝖺 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 để 𝗆ỗ𝗂 𝖽ự á𝗇 đề𝗎 ghi dấu ấn 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ.⋯⋯
𝖵ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗅ợ𝗂 𝗍𝗁ế 𝗏ượ𝗍 𝗍𝗋ộ𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝖼𝖺𝗆 𝗄ế𝗍 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀.
👉𝖳ư 𝗏ấ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗅ê𝗇 𝟥𝖣 𝖻ở𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗀𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼, 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í 𝖼𝗁ỉ𝗇𝗁 𝗌ử𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎ố𝗍 𝖽ự á𝗇.
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖻ộ 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 đ𝖺 𝖽ạ𝗇𝗀 𝗏à 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉,
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉, ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đượ𝖼 𝖼à𝗂 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆á𝗒 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 đố𝗂 𝗍á𝖼 𝗌ả𝗇 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗆𝖺𝗒 đ𝗈 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗂 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗆𝖺𝗇𝗀 đế𝗇 𝖻ạ𝗇 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗌ắ𝖼 𝗇é𝗍 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝗍ế đế𝗇 𝗍ừ𝗇𝗀 𝗆𝗆 𝗏ớ𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝗉𝗁í 𝖼ự𝖼 𝗍𝗁ấ𝗉.
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖽ị𝖼𝗁 𝗏ụ 𝗌𝖺𝗎 𝖻á𝗇 𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 𝗏à 𝟤𝟦/𝟩 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗏ụ 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗍ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đc tư vấn miễn phí công trình của bạn mùa Covid19
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 12𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多
LuxSp ce
🏤 𝐌ỗ𝐢 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐥𝐮ô𝐧 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝟏 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜á𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐤ế đặ𝐜 𝐭𝐡ù. 𝐂𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐥𝐮ô𝐧 𝐭𝐫â𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 𝐬ở 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜ủ𝐚 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭ô𝐢 𝐩𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧 𝐬ở 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐜ủ𝐚 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝟏 𝐜á𝐜𝐡 𝐡𝐨à𝐧 𝐡ả𝐨 𝐩𝐡ù 𝐡ợ𝐩 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢ế𝐭 𝐥ý 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐤ế 𝐯à 𝐤ỹ 𝐭𝐡𝐮ậ𝐭 đươ𝐧𝐠 đạ𝐢 𝐧𝐡ấ𝐭. ⚜️𝖫𝗎𝗑𝖲𝗉-𝖼𝖾 𝗅𝗎ô𝗇 đặ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗎ố𝗇 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗋𝗂ế𝗍 𝗅ý 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗈𝖺𝗇𝗁 “𝖧à𝗂 𝗅ò𝗇𝗀 𝗏ượ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 đợ𝗂”. Độ𝗂 𝗇𝗀ũ 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼 𝖼ủ𝖺 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝗅𝗎ô𝗇 đư𝖺 𝗋𝖺 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 á𝗇 𝗍ố𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍, 𝗉𝗁ù 𝗁ợ𝗉 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗍ố𝗂 đ𝖺 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 ⋯⋯để 𝗆ỗ𝗂 𝖽ự á𝗇 đề𝗎 ghi dấu ấn 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ.
𝖵ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗅ợ𝗂 𝗍𝗁ế 𝗏ượ𝗍 𝗍𝗋ộ𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝖼𝖺𝗆 𝗄ế𝗍 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀.
👉 𝖳ư 𝗏ấ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗅ê𝗇 𝟥𝖣 𝖻ở𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗀𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼, 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í 𝖼𝗁ỉ𝗇𝗁 𝗌ử𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎ố𝗍 𝖽ự á𝗇.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖻ộ 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 đ𝖺 𝖽ạ𝗇𝗀 𝗏à 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉,
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉, ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đượ𝖼 𝖼à𝗂 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆á𝗒 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 đố𝗂 𝗍á𝖼 𝗌ả𝗇 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗆𝖺𝗒 đ𝗈 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗂 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗆𝖺𝗇𝗀 đế𝗇 𝖻ạ𝗇 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗌ắ𝖼 𝗇é𝗍 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝗍ế đế𝗇 𝗍ừ𝗇𝗀 𝗆𝗆 𝗏ớ𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝗉𝗁í 𝖼ự𝖼 𝗍𝗁ấ𝗉.
👉 𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖽ị𝖼𝗁 𝗏ụ 𝗌𝖺𝗎 𝖻á𝗇 𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 𝗏à 𝟤𝟦/𝟩 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗏ụ 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗍ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đc tư vấn miễn phí công trình của bạn mùa Covid19
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
---------------------------------
𝖢𝗎𝗌𝗍𝗈𝗆𝖾𝗋 : 𝖬𝗋𝗌. H
𝖯𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 : 𝖵𝖨𝖫𝖫𝖠 - Gamuda
𝖲: 𝟤𝟨𝟢𝗆𝟤
𝖥𝗎𝗋𝗇𝗂𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾: 𝖢𝖦
𝖫𝗂𝗀𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗍𝗒𝗅𝖾: 𝖡𝖺𝖼𝖼𝖺𝗋𝖺𝗍
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇 𝖿𝖾𝖾: 𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗌: 9𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖿𝗂𝗍 𝗈𝗎𝗍 𝖼𝗈𝗌𝗍: 𝟪𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖣𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝖻𝗒 : 𝖧𝗈𝖺𝗇𝖹 - 𝖭𝗈𝗋𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗆.
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 𝟪𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多
LuxSp ce
𝖢𝗎𝗌𝗍𝗈𝗆𝖾𝗋 : 𝖬𝗋𝗌. V.H.T
𝖯𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍 : 𝖭𝖰 𝖵𝖨𝖫𝖫𝖠 - 𝖵𝖨𝖭𝖧𝖮𝖬𝖤𝖲 HARMONY
𝖲: 95m2
𝖥𝗎𝗋𝗇𝗂𝗍𝗎𝗋𝖾 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾: 𝖢𝖦
𝖫𝗂𝗀𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗍𝗒𝗅𝖾: Serip ⋯⋯
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇 𝖿𝖾𝖾: 𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗌𝗍𝗌: 8𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖳𝗈𝗍𝖺𝗅 𝖿𝗂𝗍 𝗈𝗎𝗍 𝖼𝗈𝗌𝗍: 6𝗑.𝟢𝟢𝟢𝖴𝖲𝖣
𝖣𝖾𝗌𝗂𝗀𝗇𝖾𝖽 𝖻𝗒 : 𝖧𝗈𝖺𝗇𝖹 - 𝖭𝗈𝗋𝗍𝗁 𝗍𝖾𝖺𝗆.
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 12𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多
LuxSp ce
Demo độc đáo cho các tín đồ Neoislamic Classic ⚜️𝖫𝗎𝗑𝖲𝗉-𝖼𝖾 𝗅𝗎ô𝗇 đặ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 𝗆𝗎ố𝗇 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 𝖼ù𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗍𝗋𝗂ế𝗍 𝗅ý 𝗄𝗂𝗇𝗁 𝖽𝗈𝖺𝗇𝗁 “𝖧à𝗂 𝗅ò𝗇𝗀 𝗏ượ𝗍 𝗆𝗈𝗇𝗀 đợ𝗂”. Độ𝗂 𝗇𝗀ũ 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼 𝖼ủ𝖺 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝗅𝗎ô𝗇 đư𝖺 𝗋𝖺 𝗉𝗁ươ𝗇𝗀 á𝗇 𝗍ố𝗍 𝗇𝗁ấ𝗍, 𝗉𝗁ù 𝗁ợ𝗉 𝗇𝗁ấ𝗍 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ, 𝖼𝗁𝗂𝖺 𝗌ẻ 𝗍ố𝗂 đ𝖺 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀 để 𝗆ỗ𝗂 𝖽ự á𝗇 đề𝗎 ghi dấu ấn 𝖼𝗁𝗈 𝗀𝗂𝖺 𝖼𝗁ủ.
𝖵ớ𝗂 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗅ợ𝗂 𝗍𝗁ế 𝗏ượ𝗍 𝗍𝗋ộ𝗂 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗍ô𝗂 𝖼𝖺𝗆 𝗄ế𝗍 𝗏ớ𝗂 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀.
👉𝖳ư 𝗏ấ𝗇 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗅ê𝗇 𝟥𝖣 𝖻ở𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗀𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗏à 𝗇𝗀𝗈à𝗂 𝗇ướ𝖼, 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í 𝖼𝗁ỉ𝗇𝗁 𝗌ử𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎ố𝗍 𝖽⋯⋯ự á𝗇.
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖻ộ 𝗏ậ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 đ𝖺 𝖽ạ𝗇𝗀 𝗏à 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉,
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉, ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗀𝗂á𝗆 𝗌á𝗍 𝖼ô𝗇𝗀 𝗍𝗋ì𝗇𝗁 đượ𝖼 𝖼à𝗂 𝗍𝗋ê𝗇 𝗆á𝗒 𝖼ủ𝖺 𝗄𝗁á𝖼𝗁 𝗁à𝗇𝗀
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 đố𝗂 𝗍á𝖼 𝗌ả𝗇 𝗑𝗎ấ𝗍 𝗆𝖺𝗒 đ𝗈 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗍ạ𝗂 𝗇ướ𝖼 𝗇𝗀𝗈à𝗂, 𝗆𝖺𝗇𝗀 đế𝗇 𝖻ạ𝗇 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗌ả𝗇 𝗉𝗁ẩ𝗆 𝗇ộ𝗂 𝗍𝗁ấ𝗍 𝗌ắ𝖼 𝗇é𝗍 𝗍𝗂𝗇𝗁 𝗍ế đế𝗇 𝗍ừ𝗇𝗀 𝗆𝗆 𝗏ớ𝗂 𝖼𝗁𝗂 𝗉𝗁í 𝖼ự𝖼 𝗍𝗁ấ𝗉.
👉𝖧ệ 𝗍𝗁ố𝗇𝗀 𝖽ị𝖼𝗁 𝗏ụ 𝗌𝖺𝗎 𝖻á𝗇 𝗁à𝗇𝗀 𝖼𝗁𝗎𝗒ê𝗇 𝗇𝗀𝗁𝗂ệ𝗉 𝗏à 𝟤𝟦/𝟩 𝗉𝗁ụ𝖼 𝗏ụ 𝗇𝗁𝗂ệ𝗍 𝗍ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗆𝗂ễ𝗇 𝗉𝗁í.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đc tư vấn miễn phí công trình của bạn mùa Covid19
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
---------------------------------
𝖫𝖴𝖷𝖲𝖯-𝖢𝖤 𝖨𝖭𝖳𝖤𝖱𝖨𝖮𝖱
𝖧𝗈𝗍𝗅𝗂𝗇𝖾 : 𝟢𝟪𝟥𝟥𝟥𝟫𝟧𝟧𝟧𝟧
𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝖾 : 12𝗍𝗁 𝖥𝗅𝗈𝗈𝗋, 𝖢𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖡𝗎𝗂𝗅𝖽𝗂𝗇𝗀, 𝟣 𝖫𝗎𝗈𝗇𝗀 𝖸𝖾𝗇 𝖲𝗍𝗋, 𝖧𝖠 𝖭𝖮𝖨
𝖶𝖾𝖻𝗌𝗂𝗍𝖾 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆
𝖥𝖡 : 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄.𝖼𝗈𝗆/𝖫𝗎𝗑𝗌𝗉𝖺𝖼𝖾𝖩𝖲𝖢
𝖤𝗆𝖺𝗂𝗅 : 𝖼𝖾𝗈@𝗅𝗎𝗑𝗌𝗉-𝖼𝖾.𝖼𝗈𝗆 查看更多

Bạn cần thay đổi thông tin LuxSp ce?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc