❖ Lĩnh vực hoạt động

THỦ LĂNG NGHIÊM KINH hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Số điện thoại

Số hotline 01266819939
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật

Bài viết về THỦ LĂNG NGHIÊM KINH

THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
Người nào tu pháp môn thiền cũng phải học bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm .
Thiền là để cho tâm tịnh từ đó cái biết tự trùm khắp chứ không phải dụng cái biết suy lường của ý thức . Ý thức ví như của khoa học của kỷ sư và bác sĩ .
Nên vũ trụ và thế giới có hạn cuộc , có Không gian và thời gian là có chúng sinh . Ai cũng muốn mình giác ngộ vậy chúng ta nên tiến sâu đến tìm hiểu về thiền định để chặt đứt cái khởi nghiệp của tự tâm từ cái li ti lăng nhăng của con chúng sinh thuộc loại nõn sinh trong tâm ta mới mong đi đến con đường giải thoát .
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
Phật pháp nói khi mơ chúng ta cũng khóc có nước mắt nên có ướt gói .
Cũng vậy ; khi cuộc sống đã bị che phủ ánh sáng trí tuệ là lúc ta bất giác mang về ảo tưởng .
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)
6. KHÔNG SẮC ( Loài không có hình sắc)
Nhân trong thế giới " tiêu tán " luân hồi , điên đảo về hoặc , nên hòa hợp với ám thành tám muôn bốn ngàn loại tưởng thần ẩn , vì thế , nên có yết- ma vô sắc trôi lăng trong cõi nước , các loài không tán , tiêu , trầm đầy dẫy .
Nhầm chán có để trở về không , chẻ sắc làm không thành tối tâm bất giác . Trên hết là vô sắc , chính giửa là chủ thần kỳ , dưới tột quỉ mị u ẩn đều là một loại nầy vậy .
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT .
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
5. CÓ SẮC ( Loài có hình sắc )
Nhân trong thế giới" lưu ngại" luân hồi, điên đảo về chướng, nên hòa hợp với trước thành tám muôn bốn ngàn loại tưởng tinh diệu, vì vậy, nên có yết - nam sắc tướng trôi lăng trong cõi nước, các loài hưu cữu , tinh minh đầy dẫy .
Chấp cứng cái vọng tưởng tinh minh thành ra có hiển trước. Nên trên từ cửu diệu ( mặt trời, mặt trăng, kim , mộc , thủy, hỏa, thổ , la hầu , kế đô ) dưới đến ngọc trai tuy tột chỗ thần diệu, chỉ là sắc tướng , lành thì thuộc loại hưu trưng , dữ thì thuộc loài cửu trưng , điều là một loại vậy . Kinh Niết Bàn nói: " Trong tám mươi mốt vị thần, gốc đều nhân nơi tưởng lưu ngại mà thành các sao tinh diệu".
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
4. HÓA SINH
( Loài hóa sinh )
Nhân trong thế giới " biến dịch" luân hồi , điên đảo về giả , nên hòa hợp với xúc thành ra tám muôn bốn ngàn loại tưởng mới cũ . Vì vậy , nên có tưởng yết - nam hóa sinh trôi lăn trong cõi nước , các loài lột xác bay đi đầy dẫy .
Loài hóa sinh do ly ( rời ra ) mà ứng( thành) . Nhân nơi chán cái cũ đuổi theo và yêu thích chấp cái mới , tương ưng với xúc tưởng . Được thành là nhờ hoài hợp biến đổi xoay vần biến đổi bay đi . Chỉ nêu lên các loại như trời , địa ngục đều là hóa sanh , nhưng thuần tình hoặc thuần tưởng , mỗi loài điều do nghiệp mà ứng . " Yết - lam ", Trung Hoa dịch là " nghạch nhục " ( thịt cứng ) . Phàm các loài lộc xác biến hóa gá nương , hình chất chống thành , các loại khác đều như đây .
Xem tiếp :
THỦ LĂNG NGHIÊM KINH
THẤP SINH ( Loài sinh nơi ẩm ướt )
Nhân trong thế giới "chấp trước " luân hồi , điên đảo về đến , nên hòa hợp với noãn ( hơi ấm ) thành ra tám muôn bốn ngàn ( 84.000) lại tưởng nghiêng ngửa . Vì vậy , nên có tế - thi thấp sinh trôi lăn trong cõi nước , các loài lúc nhúc quậy động đầy dẫy .
Thấp do hợp với cảm , chấp trước , hướng đến nơi khác . Nhân noãn ( hơi nóng ) hòa hợp mà thành ra nghiêng ngửa , trôi lăn trong cõi nước . " Tế - thi " , Trung Hoa dịch là " Nhuyễn nhục " ( thịt mịn ) , tướng ban đầu chịu ở nơi ẩm ướt , do đó không vào thai , không ở hai vị trí trước . Lúc nhúc quậy động ( hàm xuẫn nhu động ) bay chạy không nhất định , khi nghe mùi hương thì đến nương gá .