❖ Lĩnh vực hoạt động

KIẾN THỨC BỔ ÍCH hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Những kiến thức bổ ích sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn về thế giới này!

Bài viết về KIẾN THỨC BỔ ÍCH

abate (v): làm dịu đi.
abhor(v): ghê tởm, ghét cay ghét đắng.
approach (n): sự đến gần, sự lại gần.
acclimatize (v): thích nghi khí hậu.
achievable (adj):có thể đạt được, có thể thực hiện được....
acquiesce (v): bằng lòng, ưng thuận, đồng ý. See More
KIẾN THỨC BỔ ÍCH
KIẾN THỨC BỔ ÍCH
to seem (v): có vẻ; dường như
environment (n): môi trường
pleasure ( n) : niềm vui
smile (n):nụ cười
fair ( adj): (da) trắng; tóc vàng hoe
KIẾN THỨC BỔ ÍCH
straight (adj): thẳng
favourite (adj): yêu thích nhất
extremely (adv): cực kì
upstairs (n): tầng trên
customer (n): khách hàng
KIẾN THỨC BỔ ÍCH
KIẾN THỨC BỔ ÍCH
Đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)? Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ được đề ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến và không ngừng được bổ sung hoàn chỉnh trong quá trình tiến hành kháng chiến. ...Continue Reading

Bạn cần thay đổi thông tin KIẾN THỨC BỔ ÍCH?

Xem thêm Thư viện