❖ Lĩnh vực hoạt động

Daily Bread hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Số điện thoại

Số hotline 09263856556

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua pausuantuang@gmail.com. Daily Bread sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Nisim in Pasian kammal tawh tha la in kha nuntak na kivak na in nei den ni. ‘...Anlum bek tawh mite nungta lo a, Pasian genkhiat thute tawh nungta zaw hi,...’

Bài viết về Daily Bread

Daily Bread
HEHPIHNA SUNGAH KHANTOHNA LEH BAWNGMEI Pasian' nasem LST siam khat in khuano mi ahi nupi nu kiangah, "Hehpihna sungah khantohna in bang hiam" ci-in na dong kha hi. Tua nupi in "Hehpihna sungah khantohna pen bawngmei khang tawh kibang hi" ci-in na dawng hi. Siapa in tel pha lo ahih manin "bang ci daan in maw?" ci-in dong kik aa nupi nu in, "bawngmei zong a khan semsem ciang in leilak tawh kinai semsem hi, tua hi aa hehpihna sungah khantohna in zong a sangna lamah khantohna hi lo-in a ngiam lam ah kiamsuk semsemna hi zaw hi. Hehpihna ah i khan semsem ciangin i kingiamkhiat semsem aa, bagmah i hih lohna, i mawhna i kitel semsem aa leivui i baan semsem hi" ci-in dawngkik hi. Khalam ah hehpihna sungah khantohna i cih pen a tunglam ah kah toto cih hi lo aa a ngiamlam ah kiam suksukna hi zaw hi. - Arthur Pink, Spiritual Growth
Daily Bread
NA MAWHNA A MAI KHIN TAKPI HIAM? Mawh maisakna a ngah mi khat in Zeisu in a sisan a luanlawh liang ahi mawhna mudah ding hi. Hehpihna leh mawhna pen a kilem ngiat lo vengtaa hi aa, khat zawzaw in hong uk ding hi.
Daily Bread
A PIANGTHAK TAKTAKTE NUNTAKZIA Na piangthak takpi nai hiam lawm aw? 1. Ama lunggulh tawmnate nial ding...
2. Pasian' deihloh leitung lungsim leh leitung paiziate nial ding
3. A zi it ding aa a pasal zahtak ding
4. Kingiamkhiat ding
5. Sila lungsim nei ding
6. Midangte mawhna maisak ding
7. Itna nei ding Hih a tung a nuntakzia tawh na nuntak nai kei leh nuntakna a khel Zeisu nei nai lo na hi ding hi. A tawntung a hih bang lungsim kicing tak a nei den ding cih hih lo aa mawhna tawh om lai i hih manin i puk hun i bah hun om zel ding hi. A hi zong a nisim nuntakna pen hih a tunga thute tawh a kigamlak aa leh kisit phat huai ding aa hun bel ma-in Zeisu sang pak le cin nang a ding tua sang a hoih zaw om nawn lo ding hi. Zeisu sang pak meng vaw lawmm See More
Daily Bread
Daily Bread
📖Lai Siangtho Simna In Pumpi taksa damsak semsem hi
Lai Siangtho simna in kha nuntakna ciidam in hatsak hi.Tua ahih leh pumpi damna dinge leh?
Pumpi damna leh lungsim damna cih te in lungsim ngaihsut na pan in piang hi ci in,Mayo Clinic website ten gen uh hi.Lungsim gimluat na in,pumpi,feeling leh gamtatnate siasak hi ci uh hi.
Lungsim gimluatna in ciidamna tampi sia sak in,natna tuamtuam kingah thei hi.Si khang natna, lungtang natna,thaulua,sikhum natna cih te ...ki ngah thei hi.
Pumpi mahmah cii leh sa golh,awmna,gim lua phuukhawngvei,ihmu theilo cih bang thu te piang hi.Emotion,lungsim puak zong manlo in mawk heh,maikhing,lungkia,lung hi mawh gawp cih bang piang thei hi.
Tua bangin lungsim gimluatna hangin,zateep gawp,zuudawn in gamtatna,kisihbawlna cih te omthei hi.
Tua ahih leh Lai Siangtho simna in tua bang lungsim gimna pan in hong honkhia thei hiam! Lai Siangtho eite adingin Pasian itna laikhak hi zong kici hi.Lai Siangtho sungah mihingte in Pasian lim leh mel sun in hong ki piangsak ahi hi ci in nagen den hi.Lai Siangtho in,hong hehnem,tha hongpia, lungmuanna hong guan,tha hongguan,lungnopna leh lametna hongpia hi.
Luke 12 na ah,Zeisu in nungzuipite kiangah lung himawh kei un ci in nagen hi.Paul in zong hi bangin nagen kik hi.
"Thu khat peuhpeuh ah lung hi mawh lua kei unla, na ki sap bangbang uh lungdamna tawh Pasian kiangah nangen un.Mihingte in atheih tel zawhloh Pasian' hongpiak lungsim nopna in, Khazih Zeisu tawh na kipawlna uh hangin note hong lungnuamsak ding hi." Ph.4:6-7 Credit: Fb Lian Kpau See More
Daily Bread
A SANG PEN PAN A NGIAM PEN DONG
Phil 2:7-8 Hih LST mun sung na sim hamtang phot in. A neu 7 na ah "Amah leh Amah bang mah lo-in kibawl tawm hi" ci hi. Hih lungngai khawm ni...Continue Reading